Uslovi korišćenja i odricanje od odgovornosti

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.gucafestival.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Pre preduzimanja bilo koje radnje na bazi informacija dobijenih posredstvom ovog vebsajta, proverite ih kod nadležnih institucija, organizatora Sabora, autoprevozničkih preduzeća i turističkih organizacija i agencija.

Vebsajt gucafestival.rs nije oficijelni vebsajt organizatora i namenjen je ljubiteljima Dragačevskog sabora trubača, u cilju pružanja informacija i ne može garantovati posetiocima vebsajta tačnost i ažurnost podatka o datumu organizacije festivala, programu i drugim servisnim informacijama. Informacije sadržane na vebsajtu www.gucafestival.rs postavljene su prema najboljem znanju i informisanju vlasnika vebsajta, a sve u cilju informisanja javnosti.

S toga vlasnik i autor sajta www.gucafestival.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije.

Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima RS. Obim preuzetog tekstualnog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora ukoliko je u označen. Fotografije nije dozvoljeno preuzimati bez dozvole. Hvala na poseti.